Algemene voorwaarden

Artikel 1. Toepasselijkheid van deze voorwaarden
Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst tussen Romein Maatinterieurs BV en een wederpartij voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk is afgeweken.

Artikel 2. Offertes
1. Door Romein Maatinterieurs BV gemaakte offertes zijn vrijblijvend; zij zijn geldig gedurende 30 dagen en zijn gebaseerd
op de door de wederpartij verstrekte gegevens, tekeningen en daaraan ontleende maten of in het interieur gedane metingen, tenzij anders aangegeven. De wederpartij is verplicht Romein Maatinterieurs BV te informeren over feiten en/ of omstandigheden die de uitvoering van de overeenkomst kunnen beïnvloeden.
2. De in een offerte vermelde prijzen zijn exclusief BTW, tenzij anders aangegeven.

Artikel 3. Levering
1. Romein Maatinterieurs BV behoudt zich, indien en voorzover van toepassing, het intellectuele eigendomsrecht voor op onder andere verstrekte ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen, monsters, stalen en modellen. Zij dienen op eerste verzoek van Romein Maatinterieurs BV teruggegeven te worden, onverminderd andere aan Romein Maatinterieurs BV ten dienste staande wettelijke maatregelen. Het is de wederparij niet toegestaan aanduidingen omtrent rechten van intellectuele eigendom op/in de door Romein Maatinterieurs BV ter beschikking gestelde prestaties te verwijderen of te wijzigen. Het is de wederpartij verboden materiaal van Romein Maatinterieurs BV waarop intellectuele eigendomsrechten gelden op enige wijze openbaar te maken, te exploiteren of ten toon te stellen zonder toestemming van Romein Maatinterieurs BV.
2. Een overeengekomen levertijd is geen fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij niet-tijdige aflevering dient de wederpartij Romein Maatinterieurs BV derhalve schriftelijk in gebreke te stellen.
3. De wederpartij is verplicht de gekochte zaken af te nemen op het moment waarop deze hem worden bezorgd dan wel op het moment waarop deze volgens de overeenkomst aan hem ter beschikking worden gesteld. Indien de wederpartij de afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies, noodzakelijk voor de aflevering, zullen de zaken worden opgeslagen voor risico van de wederpartij. De wederpartij zal in dat geval alle aanvullende kosten, waaronder in ieder geval opslagkosten, verschuldigd zijn.
4. Het gekochte is vanaf het moment van het sluiten van de overeenkomst c.q. vanaf het moment van individualiseren van het gekochte voor rekening en risico van de wederpartij.
5. Het is Romein Maatinterieurs BV toegestaan verkochte zaken in gedeelten te leveren. Dit geldt niet indien een deellevering geen zelfstandige waarde heeft. Indien de zaken in gedeelten worden geleverd, is Romein Maatinterieurs BV bevoegd elk gedeelte afzonderlijk te factureren.
6. Romein Maatinterieurs BV is bevoegd zaken te leveren die op de volgende punten afwijken van de in de koopovereenkomst omschreven zaken: kleur, maatvoering, uitvoeringsspecificaties. Indien Romein Maatinterieurs BV van deze mogelijkheid gebruik maakt en een zaak levert die wezenlijk van de overeengekomen zaak afwijkt, is de wederpartij bevoegd de overeenkomst te ontbinden. De wederpartij heeft deze bevoegdheid gedurende 14 dagen nadat hij de afwijking heeft ontdekt of redelijkerwijs had kunnen ontdekken. De wederpartij heeft geen ontbindingsbevoegdheid indien het betreft wijzigingen in de te leveren zaken, de verpakking of bijbehorende documentatie welke vereist zijn om te voldoen aan toepasselijke wettelijke voorschriften of indien het betreft geringe wijzigingen van de zaak die een verbetering betekenen.

Artikel 4. Beëindiging van de overeenkomst
1. De vorderingen van Romein Maatinterieurs BV op de wederpartij zijn onmiddellijk opeisbaar in de volgende gevallen:
-indien na het sluiten van de overeenkomst aan Romein Maatinterieurs BV omstandigheden ter kennis komen die Romein Maatinterieurs BV goede grond geven te vrezen dat de wederpartij niet aan zijn verplichtingen zal voldoen;
-indien Romein Maatinterieurs BV bij het sluiten van de overeenkomst gevraagd heeft zekerheid te stellen voor de nakoming en deze zekerheid uitblijft dan welonvoldoende is.
In genoemde gevallen is Romein Maatinterieurs BV bevoegd de verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten,
dan wel tot ontbinding van de overeenkomst over te gaan, één en ander onverminderd het recht van Romein Maatinterieurs BV schadevergoeding te vorderen.
2. Indien zich omstandigheden voordoen met betrekking tot personen en/of materiaal waarvan Romein Maatinterieurs BV zich bij de uitvoering van de overeenkomst bedient of zich pleegt te bedienen, welke van dien aard zijn dat de uitvoering van de overeenkomst onmogelijk dan wel dermate bezwaarlijk en/of onevenredig kostbaar wordt, dat naleving van de overeenkomst in redelijkheid niet meer kan worden gevergd is Romein Maatinterieurs BV bevoegd de overeenkomst te ontbinden.
3. Iedere tekortkoming van de wederpartij in de nakoming van zijn/haar verplichtingen geeft Romein Maatinterieurs BV het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten, danwel de overeenkomst als ontbonden te verklaren.
4. Bij annulering van de overeenkomst door de wederpartij is deze een schadevergoeding verschuldigd van 30 % van hetgeen deze bij volledige uitvoering van de overeenkomst had moeten betalen. Als Romein Maatinterieurs BV aantoont hogere kosten te hebben gemaakt in dit kader is deze gerechtigd deze eveneens in rekening te brengen.

Artikel 5. Garantie
1. Romein Maatinterieurs BV garandeert dat de door haar verkochte zaken vrij zijn van ontwerp-, materiaal- en fabrikagefouten gedurende een periode van 1 jaar na levering.
2. Indien de in lid 1 genoemde garantie van toepassing is en de zaak een gebrek vertoont is Romein Maatinterieurs BV verplicht binnen een redelijke termijn nadat de wederpartij haar het gebrek heeft gemeld de zaak te herstellen.
3. Zaken die plegen te worden thuisbezorgd worden aan huis gerepareerd, alle andere zaken dienen bij Romein Maatinterieurs BV ter reparatie te worden aangeboden, tenzij anders overeengekomen.
4. Romein Maatinterieurs BV kan er voor kiezen de zaak te vervangen.
5. De wederpartij kan slechts vervanging van de zaak of ontbinding van de overeenkomst vorderen indien:
-Romein Maatinterieurs BV tot tweemaal toe een vruchteloze poging heeft gedaan eenzelfde gebrek te herstellen en dit gebrek voldoende ernstig is om vervanging of ontbinding te rechtvaardigen, of
-indien de wederpartij aantoont dat de zaak zoveel gebreken vertoont of heeft vertoond dat deze niet aan de overeenkomst beantwoordt en dat deze gebreken vervanging of ontbinding rechtvaardigen.
6. De garantie vervalt indien de wederpartij de schade veroorzaakt door een onjuiste behandeling van een gegarandeerde zaak.

Artikel 6. Eigendomsvoorbehoud
1. De door Romein Maatinterieurs BV geleverde zaken blijven het eigendom van Romein Maatinterieurs BV totdat de wederpartij
van alle navolgende verplichtingen uit alle met Romein Maatinterieurs BV gesloten overeenkomsten is nagekomen:
-de tegenprestatie(s) met betrekking tot geleverde of te leveren zaak/zaken zelf,
-de tegenprestatie(s) met betrekking tot krachtens de overeenkomst(en) door Romein Maatinterieurs BV verrichte of te verrichten diensten,
-eventuele vorderingen wegens niet nakoming door de wederpartij van (een) koopovereenkomst(en).
2. Door Romein Maatinterieurs BV afgeleverde zaken, die krachtens lid 1 onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht. Overigens is de wederpartij niet bevoegd de zaken te verpanden of hier enig ander recht op te vestigen.
3. Indien de wederpartij zijn verplichtingen niet nakomt of er gegronde vrees bestaat dat hij zulks niet zal doen is Romein Maatinterieurs
BV gerechtigd afgeleverde zaken waarop het in lid 1 bedoelde eigendomsvoorbehoud rust bij de wederpartij of derden die de zaak voor
de wederpartij houden weg te halen of weg te doen halen. De wederpartij is verplicht hiertoe alle medewerking te verschaffen op straffe van een boete van 10 % van het door hem verschuldigde per dag.
4. Indien derden enig recht op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken willen vestigen of doen gelden, is wederpartij verplicht Romein Maatinterieurs BV zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden op de hoogte te stellen.
5. De wederpartij verplicht zich op eerste verzoek van Romein Maatinterieurs BV:
-de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand-, ontploffings- en waterschade en tegen diefstal en de polis van deze verzekering ter inzage te geven;
-alle aanspraken van de wederpartij op verzekeraars met betrekking tot de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verpanden aan Romein Maatinterieurs BV op de manier die wordt voorgeschreven in art. 3:239 BW;
-de vorderingen die de wederpartij verkrijgt jegens zijn afnemers bij het doorverkopen van onder eigendomsvoorbehoud door Romein Maatinterieurs BV geleverde zaken te verpanden aan Romein Maatinterieurs BV op de manier die wordt voorgeschreven in art. 3.:239 BW;
-de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te merken als het eigendom van Romein Maatinterieurs BV;
-op andere manieren medewerking te verlenen aan alle redelijke maatregelen die Romein Maatinterieurs BV ter bescherming van haar eigendomsrecht met betrekking tot de zaken wil treffen en welke de wederpartij niet onredelijk hinderen in de normale uitoefening van haar bedrijf;
-of de juiste zaken zijn geleverd;
-of de afgeleverde zaken wat betreft kwantiteit (bijvoorbeeld het aantal en de hoeveelheid) overeenstemmen met het overeengekomene; -of de afgeleverde zaken voldoen aan de overeengekomen kwaliteitseisen.

Artikel 7. Gebreken; klachttermijnen
1. De wederpartij dient de gekochte zaken bij aflevering – of zo spoedig daarna als mogelijk
– te (laten) onderzoeken. Hierbij dient de wederpartij na te gaan of het geleverde aan de overeenkomst beantwoordt, te weten: of – indien deze ontbreken – aan de eisen die gesteld mogen worden voor een normaal gebruik en/of handelsdoeleinden.
2. Worden zichtbare gebreken of tekorten geconstateerd, dan dient de wederpartij deze binnen 14 dagen na aflevering schriftelijk aan Romein Maatinterieurs BV te melden.
3. Nietzichtbare gebreken dient de wederpartij binnen 14 dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen 1 jaar na aflevering schriftelijk te melden aan Romein Maatinterieurs BV
4. Ook indien de wederpartij tijdig reclameert, blijft zijn verplichting tot betaling en afname van gedane bestellingen bestaan. Zaken kunnen slechts na voorafgaande schriftelijke toestemming aan Romein Maatinterieurs BV worden geretourneerd.

Artikel 8. Prijsverhoging
1. Indien Romein Maatinterieurs BV met de wederpartij een bepaalde prijs overeenkomt, is Romein Maatinterieurs BV niettemin gerechtigd tot verhoging van de prijs. Romein Maatinterieurs BV mag de bij aflevering geldende prijs volgens haar op dat moment geldende prijslijst in rekening brengen. Indien de prijsverhoging meer dan 10 % bedraagt, heeft de wederpartij het recht de overeenkomst te ontbinden.
2. Indien een prijsverhoging plaatsvindt gedurende de eerste drie maanden na het sluiten van de overeenkomst, kan de wederpartij de overeenkomst ontbinden ongeacht het percentage van de verhoging.

Artikel 9. Betaling
1. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum,
-door middel van wettig betaalmiddel ten kantore van Romein Maatinterieur BV
-door overschrijving van het verschuldigde bedrag naar reknr. 12.44.89.206 van de Rabobank te Weert t.n.v. Romein Maatinterieurs BV te Weert. Na het verstrijken van 14 dagen na de factuurdatum is de wederpartij in verzuim; de wederpartij is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van de wettelijke rente + 2%;
2. In geval van liquidatie, faillissement of surséance van betaling van de wederpartij zullen de verplichtingen van de wederpartij onmiddellijk opeisbaar zijn;
3. Romein Maatinterieurs BV is gerechtigd bij het aangaan van een overeenkomst van de wederpartij een aanbetaling te vragen met een maximum van 30 % van de hoofdsom;
4. Betaling dient plaats te vinden zonder korting of verrekening.

Artikel 10. Incassokosten
Is de wederpartij in gebreke of in verzuim met het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van wederpartij. In ieder geval is de wederpartij verschuldigd een bedrag van 15% over de verschuldigde hoofdsom. Indien Romein Maatinterieurs BV aantoont hogere kosten te hebben gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking.

Artikel 11. Aansprakelijkheid
Romein Maatinterieurs BV is jegens de wederpartij uitsluitend op de volgende wijze aansprakelijk:
1. Voor schade als gevolg van gebreken in geleverde zaken geldt uitsluitend de aansprakelijkheid als geregeld in artikel 5 van deze voorwaarden;
2. Romein Maatinterieurs BV is aansprakelijk als schade is veroorzaakt door opzet of grove schuld van Romein Maatinterieurs BV of haar leidinggevende en/of ondergeschikten;
3. Overigens is de aansprakelijkheid van Romein Maatinterieurs BV beperkt tot het bedrag van de door de verzekering gedane uitkering, voor zover deze aansprakelijkheid door zijn verzekering wordt gedekt;
4. Indien de verzekering in enig geval geen dekking biedt of niet tot uitkering overgaat, is de aansprakelijkheid van Romein Maatinterieurs BV terzake van bijkomende dienstverlening beperkt tot de factuurwaarde.

Artikel 12. Overmacht
1. Onder overmacht wordt verstaan omstandigheden die de nakoming van de verbintenis verhinderen, en die niet aan Romein Maatinterieurs BV zijn toe te rekenen. Hieronder zullen (indien en voorzover deze omstandigheden de nakoming onmogelijk maken of onredelijk bemoeilijken) mede zijn begrepen; stakingen in andere bedrijven dan die van Romein Maatinterieurs BV;
een algemeen gebrek aan benodigde grondstoffen en andere voor het tot stand brengen van de overeengekomen prestatie benodigde zaken of diensten; niet voorzienbare stagnatie bij toeleveranciers of andere derden waarvan Romein Maatinterieurs BV afhankelijk is en algemene vervoersproblemen.
2. Romein Maatinterieurs BV heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert intreedt nadat Romein Maatinterieurs BV haar verbintenis had moeten nakomen.
3. Tijdens overmacht worden de leverings- en andere verplichtingen van Romein Maatinterieurs BV opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door Romein Maatinterieurs BV niet mogelijk is langer duurt dan 2 maanden, zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schade vergoeding bestaat.
4. Indien Romein Maatinterieurs BV bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het al geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de wederpartij gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het al geleverde c.q.leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

Artikel 13. Geschilbeslechting

In afwijking van de wettelijke regels voor de bevoegdheid van de burgerlijke rechter zal elk geschil tussen wederpartij en Romein Maatinterieurs BV, in geval de Rechtbank bevoegd is, worden beslecht door de Rechtbank te Roermond. Romein Maatinterieurs BV blijft echter bevoegd de wederpartij te dagvaarden voor de volgens de wet of het toepasselijke internationale verdrag bevoegde rechter.

Artikel 14. Wijziging van de voorwaarden
Romein Maatinterieurs BV is bevoegd wijzigingen in deze voorwaarden aan te brengen. Deze wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip van inwerkingtreden. Romein Maatinterieurs BV zal de gewijzigde voorwaarden tijdig aan de wederpartij toezenden. Indien geen tijdstip van inwerkingtreden is medegedeeld treden wijzigingen jegens de wederpartij in werking zodra hem de wijziging is medegedeeld.