Algemene voorwaarden

Artikel 1. Toepasselijkheid van deze voorwaarden
Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst tussen Romein Maatinterieurs BV en een wederpartij voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk is afgeweken.

Artikel 2. Offertes
1. Door Romein Maatinterieurs BV gemaakte offertes zijn vrijblijvend; zij zijn geldig gedurende 30 dagen en zijn gebaseerd
op de door de wederpartij verstrekte gegevens, tekeningen en daaraan ontleende maten of in het interieur gedane metingen, tenzij anders aangegeven. De wederpartij is verplicht Romein Maatinterieurs BV te informeren over feiten en/ of omstandigheden die de uitvoering van de overeenkomst kunnen beïnvloeden.
2. De in een offerte vermelde prijzen zijn exclusief BTW, tenzij anders aangegeven.

Artikel 3. Levering
1. Romein Maatinterieurs BV behoudt zich, indien en voorzover van toepassing, het intellectuele eigendomsrecht voor op onder andere verstrekte ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen, monsters, stalen en modellen. Zij dienen op eerste verzoek van Romein Maatinterieurs BV teruggegeven te worden, onverminderd andere aan Romein Maatinterieurs BV ten dienste staande wettelijke maatregelen. Het is de wederparij niet toegestaan aanduidingen omtrent rechten van intellectuele eigendom op/in de door Romein Maatinterieurs BV ter beschikking gestelde prestaties te verwijderen of te wijzigen. Het is de wederpartij verboden materiaal van Romein Maatinterieurs BV waarop intellectuele eigendomsrechten gelden op enige wijze openbaar te maken, te exploiteren of ten toon te stellen zonder toestemming van Romein Maatinterieurs BV.
2. Een overeengekomen levertijd is geen fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij niet-tijdige aflevering dient de wederpartij Romein Maatinterieurs BV derhalve schriftelijk in gebreke te stellen.
3. De wederpartij is verplicht de gekochte zaken af te nemen op het moment waarop deze hem worden bezorgd dan wel op het moment waarop deze volgens de overeenkomst aan hem ter beschikking worden gesteld. Indien de wederpartij de afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies, noodzakelijk voor de aflevering, zullen de zaken worden opgeslagen voor risico van de wederpartij. De wederpartij zal in dat geval alle aanvullende kosten, waaronder in ieder geval opslagkosten, verschuldigd zijn.
4. Het gekochte is vanaf het moment van het sluiten van de overeenkomst c.q. vanaf het moment van individualiseren van het gekochte voor rekening en risico van de wederpartij.
5. Het is Romein Maatinterieurs BV toegestaan verkochte zaken in gedeelten te leveren. Dit geldt niet indien een deellevering geen zelfstandige waarde heeft. Indien de zaken in gedeelten worden geleverd, is Romein Maatinterieurs BV bevoegd elk gedeelte afzonderlijk te factureren.
6. Romein Maatinterieurs BV is bevoegd zaken te leveren die op de volgende punten afwijken van de in de koopovereenkomst omschreven zaken: kleur, maatvoering, uitvoeringsspecificaties. Indien Romein Maatinterieurs BV van deze mogelijkheid gebruik maakt en een zaak levert die wezenlijk van de overeengekomen zaak afwijkt, is de wederpartij bevoegd de overeenkomst te ontbinden. De wederpartij heeft deze bevoegdheid gedurende 14 dagen nadat hij de afwijking heeft ontdekt of redelijkerwijs had kunnen ontdekken. De wederpartij heeft geen ontbindingsbevoegdheid indien het betreft wijzigingen in de te leveren zaken, de verpakking of bijbehorende documentatie welke vereist zijn om te voldoen aan toepasselijke wettelijke voorschriften of indien het betreft geringe wijzigingen van de zaak die een verbetering betekenen.

Artikel 4. Beëindiging van de overeenkomst
1. De vorderingen van Romein Maatinterieurs BV op de wederpartij zijn onmiddellijk opeisbaar in de volgende gevallen:
-indien na het sluiten van de overeenkomst aan Romein Maatinterieurs BV omstandigheden ter kennis komen die Romein Maatinterieurs BV goede grond geven te vrezen dat de wederpartij niet aan zijn verplichtingen zal voldoen;
-indien Romein Maatinterieurs BV bij het sluiten van de overeenkomst gevraagd heeft zekerheid te stellen voor de nakoming en deze zekerheid uitblijft dan welonvoldoende is.
In genoemde gevallen is Romein Maatinterieurs BV bevoegd de verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten,
dan wel tot ontbinding van de overeenkomst over te gaan, één en ander onverminderd het recht van Romein Maatinterieurs BV schadevergoeding te vorderen.
2. Indien zich omstandigheden voordoen met betrekking tot personen en/of materiaal waarvan Romein Maatinterieurs BV zich bij de uitvoering van de overeenkomst bedient of zich pleegt te bedienen, welke van dien aard zijn dat de uitvoering van de overeenkomst onmogelijk dan wel dermate bezwaarlijk en/of onevenredig kostbaar wordt, dat naleving van de overeenkomst in redelijkheid niet meer kan worden gevergd is Romein Maatinterieurs BV bevoegd de overeenkomst te ontbinden.
3. Iedere tekortkoming van de wederpartij in de nakoming van zijn/haar verplichtingen geeft Romein Maatinterieurs BV het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten, danwel de overeenkomst als ontbonden te verklaren.
4. Bij annulering van de overeenkomst door de wederpartij is deze een schadevergo